Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jako Dimed Michał Łękawski, Stary Sącz (33-340) ul. Moszczenica Niżna 297 w świetle przepisów jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
Dimed Michał Łękawski nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dbając o Państwa prawa oraz spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO poniżej opisaliśmy w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane.

 

DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Aby właściwie wykonać naszą usługę pozyskujemy Państwa dane osobowe jak m.in.

 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nazwa firmy, nr NIP, nr REGON, PESEL, adres do korespondencji, numer kontaktowy oraz adres e-mail, dane osobowe pozyskane z rejestrów publicznych, numer rachunku bankowego.

Powyższe dane są nam niezbędne do:

 • świadczenie przez nas usług z zakresu telemarketingu, kampanii sprzedażowych, mailingu czy też kampanii marketingowych;
 • przesyłania treści stanowiący marketing bezpośredni, jeżeli wyrazili Państwo zgodę. Możemy np. prezentować reklamy firm, z którymi współpracujemy;
 • zawarcia umowy oraz w celu jej wykonania;
 • utrzymanie kontaktu telefonicznego;
 • spełnienia obowiązków prawnych jak m.in. wstawienie i przechowywania faktury, rachunku, umowy;
 • realizacją prawnie uzasadnionego interesu m.in. odpowiedzi na Państwa pytania, przygotowania propozycji ofert dostępnych w Dimed Michał Łękawski, wsparcia Państwa w trakcie realizacji naszej usługi;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a (Państwa zgoda); art. 6 ust. 1 lit. b (Zawarcia i wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (Realizacja obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (Prawnie uzasadniony interes).

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie trzem grupom odbiorców:

I. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
II. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym serwery;
 • podmiotom na zlecenie, których prowadzimy m.in. kampanie sprzedażowe, marketingowe, telemarketing.

III. innym odbiorcom danych – podmiotom zewnętrznym:

 • organom, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa Administracja Skarbowa;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, z których usług korzystamy;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, w celu dokonania płatności Banki, Instytucje płatnicze/finansowe;
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw podatkowych, prawnych, konsultingowych, ubezpieczycielom – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naszej współpracy. Natomiast nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

 

Prawo do wniesienia skargi:

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Mogą Państwo realizować swoje prawa składając u nas wniosek w formie:
a) pisemnej na adres: Dimed Michał Łękawski, Stary Sącz (33-340) ul. Moszczenica Niżna 297
b) elektronicznej na adres mailowy: kontakt@michallekawski.pl

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej siedzibie albo na naszej stronie internetowej: www.michallekawski.pl.